English English

HOME ABOUT US IN PROGRESS REFERENCES GALLERY CONTACT
PROJEKAT NOVOG MOSTA NA SENTANDREJSKOM PUTU PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA NA DUNAVU KOD BAČKE PALANKE SA PRILAZIMA (PRISTUPNIM PUTEVIMA) PROJEKAT IZGRADNJE OPŠTINSKOG PUTA L-3 ZRENJANIN – LUKIĆEVO - BOTOŠ PROJEKAT MOSTA NA BULEVARU EVROPE SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA PROJEKAT MOSTA PREKO DUNAVA KOD ADE HUJE IZVOĐAČKI PROJEKAT 6 MOSTOVA NA AUTOPUTU BIDBID-SUR U OMANU

PROJEKAT NOVOG MOSTA NA SENTANDREJSKOM PUTU

 • Investitor:

  GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE, GRAD NOVI SAD

 • Odgovorni projektant za objekte:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

 • Odgovorni projektant za pristupne saobraćajnice:

  MILAN ČUČKOVIĆ dipl. inž. građ.

Predmet projekta definisanog projektnim zadatkom je izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Projekta za građevinsku dozvolu i Projekta za izvođenje novog (drumskog) mosta na Sentandrejskom putu. Potrebno je isprojektovati novi most blizanac preko kanala Dunav-Tisa-Dunav. Treba težiti da most po izgledu odgovara već izgrađenom mostu preko kanala. Most treba da ima dve saobraćajne trake, biciklističku i pešačku stazu. Sa obe strane kanala potrebno je projektovati pristupne saobraćajnice sa istim saobraćajnim rešenjem i uklapanjem u postojeće saobraćajnice.

Senatandrejski put je gradska magistarala i deo državnog puta IIA reda br. 100, koja povezuje gradsko područje Novog Sada tzv. Klisu sa centralnim jezgrom Novog Sada. Pomenuta veza se ostvaruje sa Sentandrejskim (klisanskim) mostom preko kanala Dunav-Tisa-Dunav.

Deonica postojećeg puta kreće od km 3+620 na ulivu iz radne zone na Sentandrejski put. Od te tačke pa sve do uklјučenja na postojeći most put ima ukupno 4 trake (po dve za svaki smer). Uliv se direktno uklјučuje na krajnju desnu traku Sentandrejskog puta. Odmah nakon toga počinje suženje sa dve na jednu traku koje se završava u km 3+720 i put dalјe nastavlјa kao dvotračni (po jedna traka za svaki smer). Postojeći most počinje u km 3+850 a završava se u km 4+045. Po silasku sa mosta put je u visokom nasipu i polako se spušta ka kružnoj raskrsnici sa Primorskom ulicom. Na tom potezu sa leve strane je zatravlјena površina a nedaleko od nasipa nalazi se dalekovod. Na desnoj strani, u zoni visokog nasipa smešteni su stambeni objekti a kako se put približava raskrsnici objekata je sve manje. Predmetna deonica se završava u km 4+400. U samoj zoni raskrsnice put je opet četverotračni sa po dve trake za svaki smer. Između smerova je razdelni pojas širine oko 4m.

Klisanski most Klisanski most Klisanski most Klisanski most

Projektnno rešenje novog mosta obuhvata projektovanje dodatne pristupne saobraćajnice sa dve vozne trake i novog mosta blizanca. U konačnici put se pretvara u gradsku magistralu sa po dve saobraćajne trake za svaki smer i razdelnim pojasom.

Elementi poprečnog profila na prilazima mostu:

 • Širina voznih traka

  2 x 2 x 3.75 =................15.00 m

 • Razdelni pojas

        1 x 3.35 =..................3.35 m

 • Pešačke i biciklističke staze

   2.20 + 4.30 =..................6.50 m

 • Bankine i ograde

   1.00 + 0.25 =..................1.25 m

Ukupna dužina mosta je 53.50m + 82.00m + 53.50m = 189m. Glavni (centralni) raspon je preko plovnog puta kanala DTD od 82.0m (osovinski), dok su dva bočna raspona po 53.50m. Superstruktura mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek promenjive visine od max. 3.50m iznad stubova do min. 2.40m u sredini centralnog raspona, što rezultira odnosom raspon/visina od 23.4 i 34.2, respektivno. Visina sandučastog preseka se menja po kubnoj paraboli.

Elementi poprečnog profila na mostu:

 • Širina voznih traka

  2 x 2 x 3.75 =................15.00 m

 • Razdelni pojas

        1 x 3.35 =..................3.35 m

 • Pešačke i biciklističke staze

   2.20 + 4.55 =..................6.75 m

PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA NA DUNAVU KOD BAČKE PALANKE SA PRILAZIMA (PRISTUPNIM PUTEVIMA)

 • Investitor:

  JP PUTEVI SRBIJE

 • Odgovorni projektant mosta:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

Kako je definisano projektnim zadatkom planira se izrada projektne dokumentacije na nivou Idejnog projekta.

Objekat je deo državnog puta IB reda br. 19 (M-18), veza sa državnim putem 12 – Neštin – Erdevik - Kuzmin – državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača).

Postojeći most preko reke Dunav kod Bačke Palanke je ujedno i granični prelaz između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Od trenutka kada je Republika Hrvatska postala članica Evropske unije došlo je do stvaranja ozbiljnih problema kako za lokalno stanovništvo, tako i za tranzitni saobraćaj jer više ne postoji mogućnost formiranja malograničnog prelaza, kao i uvođenja lokalnih autobusa za prevoz putnika u malograničnom pojasu što je do tada bila praksa. Zbog svega ovoga kompletan saobraćaj iz zapadne Vojvodine ka Republici Bosni i Hercegovini se obavlja preko državnog puta I reda broj 12 Kelebija - Subotica - Odžaci - Bačka Palanka, državnim putem II reda broj 118 državna granica sa Hrvatskom - Erdevik - Kuzmin i dalje državnim putem I reda broj 29 Kuzmin - granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Sremska Rača). Jedina alternativa za ovaj putni pravac je preko Novog Sada, jer između Bačke Palanke i Novog Sada nema nijednog mosta preko reke Dunav. Izgradnjom novog mosta cca 2.5km nizvodno ostvaruje se direktna veza pomenutog dela Vojvodine sa Bosnom i Hercegovinom isključivo kroz teritoriju Republike Srbije.

Deonica počinje u raskrsnici sa državnim putem IB reda 12 deonica Novi Sad - Bačka Palanka (nije predmet projekta) prelazi nasipom preko njiva na Bačkoj strani, a zatim mostom preko odbrambenog nasipa i Dunava na Sremsku stranu. Na Sremskoj strani trasa je većim delom u nasipu a završava se raskrsnicom sa državnim putem IIA reda 119 državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Neštin) – Beočin - Sremska Kamenica.

Elementi poprečnog profila na delu trase:

 • Širina voznih traka

  2 x 3.50 =..................7.00 m

 • Širina ivičnih traka

  2 x 0.50 =..................1.00 m

 • Širina bankina

  2 x 1.50 =..................3.00 m

Most se sastoji od centralnog dela preko plovnog puta Dunava i pristupnih mostova sa Bačke i Sremske strane.

Ukupna dužina centralnog dela mosta je 95.0m + 170.0m + 95.0m = 360.0m. Glavni (centralni raspon) je preko plovnog puta Dunava od 170.0 m (osovinski), dok su dva bočna raspona po 95.0m. Glavni nosač mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek promenjive visine od max. 10.00m iznad stubova do min. 3.40m u sredini centralnog raspona. Visina sandučastog preseka se menja po kubnoj paraboli. Glavni raspon od 170.0 m je izabran tako da se istovremeno zadovoljava nekoliko kriterijuma, kao prvo i najvažnije plovidbeni gabarit od 150.0m x 9.5m, uz istovremeno zadovoljenje ekonomskog i estetskog kriterijuma. Bočni rasponi od 95.0m su izabrani tako da bi se maksimalno uravnotežio centralni raspon i istovremeno minimiziralo vizuelno zaklanjanje plovnog puta Dunava. Predviđena tehnologija gradnje je da se da se centralni deo mosta gradi balansiranom konzolnom gradnjom, betonom livenim na licu mesta, u segmentima od 3.60m do max. 5.0m. Srednji stubovi su monolitno (kruto) povezani sa glavnim nosačem mosta. Svaki od dva srednja stuba se sastoji iz dva vitka paralelna stuba na osovinskom razmaku od 10.0m čime je omogućena velika krutost na savijanje i stabilnost za vreme gradnje balansiranim konzolnim postupkom, betonom livenim na licu mesta.

Sa svake strane centralnog dela mosta su predviđeni pristupni delovi mosta (rampe) sa tipskim rasponima od 56.0m, i to 15 raspona sa strane Bačke Palanke i 14 raspona sa Sremske strane mosta, respektivno. Pristupni most ka Bačkoj Palanci ima raspone 50.0m + 14 x 56.0m = 834.0m, dok pristupni most sa Sremske strane ima raspone od 50.0m + 13 x 56.0m = 778.0m. Dilatacije su predviđene samo na krajevima mosta. Glavni nosač mosta je prethodno napregnuti betonski sandučasti poprečni presek konstantne visine od 4.00m koji se preko lončastih ležišta oslanja na stubove ”H” oblika. Ovaj oblik stubova je izabran zbog relativno velike visine stubova (max. 43.55m) uz istovremeno jednostavno izvođenje, kao i dovoljno veliku krutost za predviđenu tehnologiju gradnje. Stubovi se preko temeljne ploče debljine 2.00m oslanjaju na šipove. Tehnologija gradnje za oba pristupna mosta može da bude ili pomoću pokretne skele - MSS ili postepenim potiskivanjem mosta, koje su za usvojeni tipski raspon od 56.0m i dužine pristupnih mostova od 834.0m i 778.0m podjednako efikasne, kako sa aspekta ekonomičnosti, tako i sa aspekta vremena potrebnog za gradnju. Polumontažni sistem gradnje (montažni nosači + ploča betonirana in situ) iako moguć na tipskom rasponu od 56.0m ne predstavlja ekonomično rešenje, dok gradnja pristupnih mostova klasično - na skeli uopšte nije razmatrana zbog velike visine stubova.

Ukupna dužina mosta, zajedno sa pristupnim mostovima, iznosi 1,972.0m (834.0m + 360.0m + 778.0m).

Elementi poprečnog profila na delu mosta:

 • Širina voznih traka

  2 x 3.50 =..................7.00 m

 • Širina ivičnih traka

  2 x 0.50 =..................1.00 m

 • Širina servisne staze sa zaštitnim pojasom i sigurnosnom ogradom

  2 x 2.00 =..................4.00 m

PROJEKAT IZGRADNJE OPŠTINSKOG PUTA L-3 ZRENJANIN – LUKIĆEVO - BOTOŠ

 • Investitor:

  JP DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU GRADA ZRENJANINA, ZRENJANIN

 • Odgovorni projektant rekonstrukcije puta:

  MILAN ČUČKOVIĆ dipl.inž.građ.

Kako je definisano projektnim zadatkom planira se izrada projektne dokumentacije opštinskog puta L-3 na nivou Glavnog projekta.

Opštinski put Zrenjanin – Lukićevo – Botoš većim je delom neizgrađen zemljani put. Počinje na priključku sa državnim putem IB reda Kelebija – Subotica - državni put A1 asfaltiranom deonicom dužine 1,260m (nije predmet projekta) i prolazi poljoprivrednim područjem do naselja Lukićevo gde preseca železničku prugu Kikinda-Beograd. Ukrštanje sa železničkom prugom je predmet posebnog projekta. Nakon toga put kroz Lukićevo na dužini od 1,660m (od km 6+060 do km 7+720) je asfaltiran i nije predmet ovog projekta. Na izlasku iz Lukićeva put je ponovo zemljani i prolazi kroz poljoprivredno područje sve do naselja Botoš (ulica Petrov Žarka) gde prelazi u kaldrmu. Kaldrmisani deo puta (km 18+080) dužine je oko 850m. Završetak lokalnog puta L3 je na priključku sa lokalnim putem L-5 Banatski Despotovac – Botoš – Ustava na Tamišu. Ukupna dužina deonice je 18,925m od kojih 2,920m nije predmet ovog projekta

Funkcija puta je uspostavljanje najkraće veze između Zrenjanina i Botoša odnosno Lukićeva.

Računska brzina deonice je 60km/h i direktno proističe iz uslova projektnog zadatka a koji se odnose na elemente poprečnog profila:

 • Širina voznih traka

  2 x 3.00 =..................6.00 m

 • Širina ivičnih traka

  2 x 0.30 =..................0.60 m

 • Širina bankine

  2 x 1.20 =..................2.40 m

Zrenjanin Zrenjanin Zrenjanin Zrenjanin

Deonicu karakterišu dugi pravci i krivine relativno malog radijusa što otežava projektovanje. Da bi se omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja dužine pravaca i veličine poluprečnika horizontalnih krivina određene su u skladu sa Pravilnikom za projektovanje puteva.

Nivelaciono deonicu karakterišu ekstremno mali podužni nagibi koji praktično onemogućavaju efikasno odvođenje vode u podužnom pravcu. Iz tog razloga put je celom dužinom projektovan u nasipu visine do 1m sa obodnim kanalima na obe strane.

PROJEKAT MOSTA NA BULEVARU EVROPE SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA

 • Investitor:

  GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE, GRAD NOVI SAD

 • Odgovorni projektant za objekte:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

 • Odgovorni projektant za pristupne saobraćajnice:

  MILAN ČUČKOVIĆ dipl. inž. građ.

Predmet projekta definisanog projektnim zadatkom je izrada Generalnog projekta sa prethodnom studijom opravdanosti novog mosta preko Dunava – Bulevar Evrope u Novom Sadu – V deonica sa pripadajućim pristupnim saobraćajnicama.

Planirani most preko reke Dunav predstavlјa produžetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) u pravcu juga. Ovaj most povezaće uličnu mrežu Novog Sada sa Sremskom Kamenicom i državnim putem IIA-119 (Državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Neštin) – Beočin – Sremska Kamenica) a preko njega i sa državnim putem IB-21 (Novi Sad – Irig – Ruma – Šabac – Kocelјeva – Valјevo – Kosjerić – Požega – Arilјe – Ivanjica – Sjenica).

Sa severne strane Bulevar Evrope povezan je sa državnim putem IB-12 (Subotica – Sombor – Odžaci – Bačka Palanka – Novi Sad – Zrenjanin – Žitište – Nova Crnja – državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) i državnim putem A1 (E75 – autoput) (Državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) – Novi Sad – Beograd – Niš – Vranje – državna granica sa Makedonijom (granični prelaz Preševo).

Bulevar Evrope Bulevar Evrope

Trasa počinje priklјučenjem na planiranu vezu kružne rakrsnice bulevara Evrope, Patrijarha Pavla i Cara Lazara sa raskrsnicom sa ulicom 1300 Kaplara koja je takođe predviđena kao kružna. Dužina pravca je oko 400m. Nakon ulica 1300 kaplara počinje navoz na most. Horizontalna geometrija koja spaja levu i desnu obalu Dunava rešena je sa dva pravca i horizontalnom krivinom R=3000m bez prelaznica. Centralni rasponi mosta su u pravcu. Trasa se završava priklјučenjem na državni put IIA-119 kružnom raskrsnicom. Rastojanje između raskrsnica je oko 1600m. Otprilike toliko je dugačka i mostovska konstrukcija.

Elementi poprečnog profila od ulice 1300 kaplara do obrambenog nasipa:

 • Reviziona staza + zaštitni pojas

  2 x 1.50 =..................3.00 m

 • Traka za prestrojavanje

  2 x 3.50 =..................7.00 m

 • Vozne trake

  2 x 3.75 =..................7.50 m

 • Razdelni pojas

  1 x 5.00 =..................1.25 m

Elementi poprečnog profila od obrambenog nasipa do veze sa Ribarskim ostrvom:

 • Reviziona staza + zaštitni pojas

  2 x 1.50 =..................3.00 m

 • Vozne trake

  2 x 3.75 =..................7.50 m

 • Razdelni pojas

  1 x 5.00 =..................1.25 m

Elementi poprečnog profila od veze sa Ribarskim ostrvom do Sremske Kamenice:

 • Biciklistička staza + zaštitni pojas

  2 x 5.00 =................10.00 m

 • Vozne trake

  2 x 3.75 =..................7.50 m

 • Razdelni pojas

  1 x 5.00 =..................1.25 m

PROJEKAT MOSTA PREKO DUNAVA KOD ADE HUJE

 • Investitor:

  JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA

 • Odgovorni projektant za objekte:

  DUŠKO BOBERA dipl. inž. građ.

  VIKTOR MARKELJ dipl. inž. građ.

 • Odgovorni projektant za pristupne saobraćajnice:

  RADIVOJE MILEUSNIĆ dipl. inž. građ.

Predmet projekta definisanog projektnim zadatkom je izrada Idejnog projekta sa studijom opravdanosti novog mosta preko Dunava kod Ade Huje sa pripadajućim pristupnim saobraćajnicama.

Most preko Dunava počinje na levoj obali reke Dunav (na Banatskoj strani) u zoni ukrštaja sa putem Beograd-Pančevo, a završava se na desnoj obali reke Dunav prelaskom preko Višnjičke ulice. Veza mostovske konstrukcije sa Pančevačkim putem predviđena je preko rampi projektovanjem denivelisane raskrsnice tipa detelina dok je za vezu sa Višnjičkom ulicom predviđena denivelisana raskrsnica tipa pola deteline.

Elementi poprečnog profila

Ada Huja

Most dužine skoro 3.5km može se razdeliti na nekoliko segmenata za čiju izgradnju se mogu koristiti različita tehnička rešenja:

 • Most 1

  Čvor A kod Pančevačkog puta

 • Most 2

  Pristupni most na levoj obali Dunava

 • Most 3

  Glavni most preko Dunava

 • Most 4

  Most preko Ade Huje i rukavca

 • Most 5

  Čvor B kod Višnjičke ulice.

Razmatrano je više varijanti mosta. Prikazane varijante mostova se razlikuju samo u rešenju glavnog mosta preko Dunava, na preostalom delu data rešenja su optimum u smislu sigurnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti. Na kraju, u saradnji sa Investitorom i stručnom komisijom, odabrana je varijanta gredni most sa glavnim rasponima 4x180m.

Ada Huja Ada Huja

IZVOĐAČKI PROJEKAT 6 MOSTOVA NA AUTOPUTU BIDBID-SUR U OMANU

 • Investitor:

  MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA OMANSKOG SULTANATA

 • Izvođač:

  Astaldi-Ozkar JV

 • Podizvođač:

  Rivoli S.p.A

 • Odgovorni projektant:

  Duško Bobera dipl.inž.građ

Predmet projekta je izrada izvođačkih crteža i provera statičkog proračuna za 6 mostova na predmetnoj deonici.

Dužina predmetne deonice autoputa je ukupno 250m. Mostovi se nalaze na deonici 1A ukupne dužine cca 40km. Ova deonica predstavlja najkomplikovaniji deo trase s obzirom da prolazi kroz brdovit predeo ispresecan brojnim suvim kanalima koji u kišnom periodu postaju bujične reke. U tom periodu saobraćaj postojećom saobraćajnicom je onemogućen. Iz tog razloga izvršena je optimizacija trase kako bi put bio prohodan i u vreme kišnih perioda. Na ključnim mestima predviđeni su brojni mostovi i propusti od kojih neki idu i do 400m dužine sa stubovima 40-80m iznad terena.

Mostovi na trasi su:

Rb.

Stacionaža

Rasponi

01

km 28+350

L= 60+90+60=210m

02

km 29+150

L= 60+2x90+60=300m

03

km 29+545

L= 60+2x90+60=300m

04

km 30+098

L= 60+60=120m

05

km 31+750

L= 60+3x90+60=390m

06

km 36+600

L= 60+2x90+60=300m

Oman

Svi mostovi se grade tehnologijom balansirane konzolne gradnje iz segmenata. Ova tehnologija predviđa građenje od stuba ka sredini mosta na obe strane istovremeno.

Oman Oman

Segmenti se liju u fabrici na tlu a onda posebnim dizalicama podižu i postavljaju u pravilan položaj. Iz tog razloga dimenzije segmenata su uniformirane. Svi segmenti osim onih iznad stubova su dužine 2.4m. Krajnji segmenti kod stubova se razlikuju zbog podužnog nagiba nivelete. Krajnji rasponi imaju ukupno 24 segmenta i to 7 segmenata promenjive visine i 17 segmenata konstantne visine. Srednji rasponi imaju ukupno 2x17=34 segmenta od kojih je 2x7=14 promenjive visina i 2x10=20 konstantne visine. Poprečni presek segmenta je sandučast ukupne širine 17.2m sa konzolama 4.1m

Oman Oman Oman Oman Oman

DB Inženjering, Beograd, Srbija © Sva prava zagarantovana