English English

POČETNA O NAMA PROJEKTI U TOKU REFERENCE GALERIJA KONTAKT
DB logo

BIRO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE

JOŠ REFERENCI...

MOSTOVI I VIJADUKTI NADVOŽNJACI PODVOŽNJACI POTPORNI ZIDOVI TUNELI PUTEVI ANIMACIJE...

Most Port Milena - Ulcinj

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Most preko kanala Port Milena povezuje Ulcinjski bulevar sa putem za Adu Bojanu čime se povećava protočnost saobraćaja, odnosno smanjuju saobraćajne gužve koje su naročito izražene tokom letnje turističke sezone.

Most je projektovan sa 4 saobraćajne trake širine po 3,25m, razdelnim pojasom od 2,0m i obostranim pješačkim stazama širine po 2,65 m. Ukupna širina mosta iznosi 20,30m. Osovinski razmaci stubova mosta su 34,0 + 2 x 44,0 + 40,6 + 56,0 + 43,6 + 46,0 + 37,0 = 345,20m.

Glavni betonski nosači su predhodno napregnute armirano betonske konstrukcije sandučastog preseka. Na otvoru predviđenom za plovila su projektovana dva nezavisna pokretna čelična mosta, u literaturi poznata kao „bascule bridge“. Ugao rotacije čeličnih delova je 65 stepeni.

Glavni nosač se gradi metodom postepenog potiskivanja. Potiskivanje međusobno pričvršćenih betonskih i čeličnih glavnih nosača se vrši hidrauličkim presama preko prethodno izvedenih stubova. Građenje sa postepenim potiskivanjem predviđa da se rasponska konstrukcija izrađuje u segmentima na jednom mestu, gde se posle prednaprezanja segmenta izvrši potiskivanje hidrauličnim presama cele konstrukcije u novi položaj i na taj način oslobađa oplata za izradu novog segmenta.

Most preko reke Tare - Kolašin

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

U cilju povezivanja magistralnog puta M-9 Kolašin - Mateševo sa Jadranskom magistralom M-2 Podgorica - Bijelo Polje na južnom ulazu u Kolašin (cca 1km od grada) predviđena je izgradnja mosta i pripadajuće vezne saobraćajnice.

Trasa počinje sa nasipom dužine 300m i visine cca 11m nakon čega prelazi reku Taru mostovskom konstrukcijom dužine 99.5m i na kraju se priključuje na Jadransku magistralu. Ukupna dužina vezne saobraćajnice iznosi 441.66m. Saobraćajnica je dvosmerna sa po jednom voznom trakom širine 3.25m i jednom ivičnom trakom širine 0.30m u svakom smeru. Sa leve i desne strane kolovoza predviđeni su trotoari širine 1.5m sa bankinama širine 0.5m. Ukupna širina saobraćajnice je 11.10m.

Most je armirano betonska i prednapregnuta „poluintegralna“ konstrukcija. Rasponi mosta su L= 33.03 + 34.49 + 33.00 = 99.51m. Poprečni presek glavnog nosača sačinjavaju montažni prednapregnuti nosači T preseka visine 1,80m spojeni armirano betonskom pločom minimalne debljine 20cm livenom na licu mesta u jednu celinu. Montažni nosači se praktično dodiruju, što omogućava betoniranje ploče bez zarobljene oplate.

Most na km 874+286 autoputa E-75 - Gornje Polje-Caričina Dolina

Odgovorni projektant: Isidora Gavrilović dipl.inž.građ.

Most se nalazi na putnom pravcu E-75 Beograd – Niš na deonici Gornje Polje – Caričina dolina i premošćuje reku Južnu Moravu. U zoni objekta autoput je u blagoj S-krivini, konstantnom podužnom nagibu od 0.8% i promenjivom poprečnom nagibu do 5.0%.

Poprečni presek glavnog nosača jedne polovine mosta čini 5 montažnih prednapregnutih ”I” nosača visine 2.00 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta, čime se postiže celovitost glavnog nosača.

Ukupna dužina mosta je 12.80 + 35.0 + 35.0 = 82.80 m. Stubovi su pravougaoni, dok je fundiranje plitko na prva dva stuba, a na trećem duboko na šipovima prečnika 150 cm.

Natputnjak na km 874+080 autoputa E-75 - Gornje Polje-Caričina Dolina

Odgovorni projektant: Predrag Bakić dipl.inž.građ.

Natputnjak se nаlаzi nа mаgistrаlnоm putu М-1 i premošćava autoput E-75 Beograd – Niš na deonici Gornje Polje – Caričina dolina. Ugao ukrštaja nаtputnjaka i autoputa E-75 je vrlo oštar i iznosi 29 stepeni. Оsоvinа putа nа dеlu оbјеktа је u prеlаznici prvih 15 mеtаrа, а u nаstаvku је u prаvcu. Nivеlеtа је u pоdužnоm nаgibu оd 4.0% cеlоm dužinоm mоstа. Pоprеčni pаd је јеdnоstrаn od 3.7% do 2.5%. Širinа kоlоvоzа је 6.60 m а bаnkina 1.35m.

Glavni nosač je kontinualna greda sandučastog poprečnog preseka konstantne visine od 2.60m. Sastoji se od 2 polja, sa rasponima od 50.0m. Ukupna dužina mosta je 2x50.0m = 100.0m (osovinski).

Stub oporca P1 je pravougaoni dimenzija 2.70mx10.12m, srednji stub P2 je kružni prečnika Ø2.20m dok je stub oporca P3 pravougaoni dimenzija 2.70mx9.90m. Fundiranje duboko na svim stubovima, na šipovima prečnika Ø120cm.

Most na km 876+973 autoputa E-75 - Gornje Polje-Caričina Dolina

Odgovorni projektant: Miloš Gligorijević dipl.inž.građ.

Most se nalazi na putnom pravcu E-75 Beograd – Niš na deonici Gornje Polje – Caričina dolina i premošćuje reku Južnu Moravu i tri manja potoka. Horizontalna osovina u zoni mosta počinje kružnom krivinom Rh=850m a zatim S-krivom prelazi u kružnu krivinu Rh=500m. Poprečni pad je promenjiv i kreće se od 0.00% u tački infleksije do 5.00% odnosno 6.50% u krivinama. Nivelete leve i desne trake se razlikuju i obe počinju konveksnom a završavaju se konkavnom krivinom.

Poprečni presek glavnog nosača jedne polovine mosta čini 5 montažnih prednapregnutih ”I” nosača visine 2.00m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta, čime se postiže celovitost glavnog nosača. Ukupna dužina levog mosta je 2x6x35.0m = 420.0m, dok je desni most dužine 6x35.0m = 210.0m prva celina, a druga celina je dužine 4x35.0m = 140.0m.

Obalni stubovi su pravougaoni dimenzija 6.00x13.50m, srednji stubovi se sastoje ili od dva stuba pravougaonog poprečnog preseka dimenzija 2.50mx1.00m ili su kružnog poprečnog preseka prečnika Ø220cm. Fundiranje mosta je na svim stubovima je duboko, na šipovima prečnika Ø120cm.

Vijadukt na km 51+963 autoputa E-763 - Ub-Lajkovac

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Vijadukt se nalazi na putnom pravcu E-763 Beograd – Požega na deonici Ub – Lajkovac i premošćuje železničku prugu Beograd - Bar, magistralni put M4 Valjevo-Lajkovac, kao i obilaznicu oko Lajkovca. U zoni objekta autoput je u horizontalnoj kružnoj krivini radijusa R=1500m, konstantnom podužnom nagibu od 2% i poprečnom nagibu od 5.0%.

Glavni nosač je kontinualna greda sandučastog poprečnog preseka konstantne visine od 2.50m. Ukupna dužina vijadukta je 25.0 + 11 x 32.0 + 25.0 = 402.0 m. Stubovi su pravougaoni dimenzija 1.20 x 6.00 m, dok je fundiranje duboko, na šipovima prečnika 150 cm.

Glavni nosač se gradi metodom postepenog potiskivanja. Građenje sa postepenim potiskivanjem predviđa da se rasponska konstrukcija izrađuje u segmentima na jednom mestu, sa kojeg se posle prednaprezanja segmenta vrši potiskivanje hidrauličnim presama cele konstrukcije preko prethodno izgrađenih stubova u novi položaj i na taj način oslobađa oplata za izradu novog segmenta.

Da bi se omogućila gradnja postepenim potiskivanjem izvršeno je prilagođavanje nivelete na dužini od 1475m. Naime, ukoliko se objekat nalazi u horizontalnoj krivini da bi moglo da se izvodi postepeno potiskivanje podužni nagib mora da bude ili konstantan ili vertikalna krivina.

Most na km 587+468 obilaznice oko Beograda

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Trasa obilaznice mostom dužine 631.54m prelazi Topčidersku reku, dvokolosečnu prugu Beograd – Niš, jednokolosečnu prugu Beograd – Ostružnica i buduću tehničko-putničku stanicu Kijevo. Most je u pravcu do km 587+828 a nakon toga u blagoj kružnoj krivini poluprečnika R=4000m. Niveleta se spušta u nagibu 1.6% ka tunelu Straževica. Poprečni nagib od 2.5% je konstantan na celoj dužini mosta.

Širina poprečnog preseka je 14.25m i čine ju dve vozne, dve ivične i jedna zaustavna traka, betonske odbojne ograde i servisna staza.

Glavni nosač je kontinualna prednapregnuta betonska konstrukcija sandučastog poprečnog preseka konstantne visine od 2.50m, koja se fazno prednapreže “polje po polje“.

Izgradnja rasponske konstrukcije se izvodi metodom “polje po polje“ pomoću pokretne MSS skele. Dužina segmenta u prvoj fazi betoniranja iznosi 51,85m a poslednje faze 33,85m, dok je dužina segmenata u svim ostalim fazama 45.0m, i jednaka je tipskom rasponu. Takvim načinom gradnje, omogućeno je lakše građenje rasponske konstrukcije na visokim stubovima. Konstrukcija izgrađena betoniranjem na licu mesta uz poštovanje projektnih zahteva za postizanje trajnosti, i uz pravovremeno održavanje, imaće eksploatacioni vek od najmanje 100 godina.

Most preko reke Lim

Odgovorni projektant: Goran Tadić dipl.inž.građ.

Drumski most preko reke Lim u Priboju povezuje stambeno naselje sa fabrikom FAP. Niveleta na mostu je u podužnom padu 1,5 %. Most je izveden sa dve saobraćajne trake širine po 2,5 m i dve pešačke staze širine po 1,5 m. Kolovoz je u obostranom poprečnom nagibu od 1,5 %.

U fazi gradnje montažni nosači čine niz prostih greda od prethodno napregnutog betona, raspona 23,5 i 28,2m. U konačnoj fazi, posle kontinuiranja nosača, sistem postaje kontinualni ram približnih raspona L= 24,0 + 29,0 + 24,0 = 77,0 m. U poprečnom preseku, gredni nosač čine 8 prethodno napregnutih montažnih elemenata visine 1,60m na razmaku po 1,22 ili 1,85m, povezanih armaturom i betonom livenim na licu mesta, tj. armirano betonskom pločama minimalne debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad stubovima. Armirano betonska ploča prati poprečni i podužni nagib puta.

Temelji srednjih stubova starog mosta su fundirani kesonski. Dodatno proširenje temelja je plitko fundirano u stensku masu dijabaza ili porfirita. Uzvodna i nizvodna površina temelja je zaobljena zbog lakšeg proticaja vode Lima. Sigurnost od podlokavanja obezbeđena je postojećim kesonima i ravnanjem rečnog dna krupnim kamenim agregatom.

Stubovi se proširuju po kraćoj strani armirano betonskim ramom U oblika. Proširenja srednjih stubova po kraćoj strani imaju polukružni oblik starih stubova kako bi se zadržao faktor oblika i ne bi otežao proticaj vode.

Most Rakonje - Bijelo Polje

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Most se nalazi na trasi buduće obilaznice magistralnog puta Bijelo Polje - Prijepolje. Premošćava reku Lim i time povezuje veći broj naselja na desnoj obali Lima sa Bijelim Poljem. Izgradnjom ovog mosta a nakon završetka gradnje obilaznice oko Bijelog Polja sav tranzitni saobraćaj će biti preusmeren na ovu magistralu i samim tim na most.

Situaciono most je smešten u prelaznim krivinama spojenim međupravcem tako da čini složen geometrijski oblik u osnovi i po visini. Poprečni nagib na početku mosta je 2.50%, a na kraju mosta -5.00%. Niveleta mosta je u konstantnom usponu od 0.63%.

Glavni nosač je monolitni kontinuirani, prednapregnuti, AB nosač dužine 35.0+70.0+35.0=140.0m, sandučastog poprečnog preseka, sa promenjivom visinom od 2.00m u polju, do 4.00 iznad stubova i konzolama od 2.4m.

Potpornu konstrukciju sačinjavaju dva srednja i dva obalna stuba, plitko fundirana. Srednji stubovi, s obzirom da se nalaze u koritu reke, su hidraulički oblikovani.

Glavni nosač se izvodi na skeli. Predviđeno je da skela bude čitavom dužinom mosta. Betoniranje se vrši fazno i istovremeno simetrično sa obe strane mosta.

Vijadukt Zlatibor

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Vijadukt “Zlatibor” se nalazi na magistralnom putu M-21 na deonici Borova Glava - Uvac. Premošćuje dubodolinu visine preko 35m. Njegovom izgradnjom izbegava se vrlo neugodna i opasna krivina i omogućuje ispravljanje i proširenje gore pomenutog magistralnog puta.

Posebnost ovog vijadukta je i prvi put kod nas primenjena tehnologija gradnje metodom postepenog potiskivanja mosta. Ova tehnologija gradnje mostova je veoma rasprostranjena u svetu i koristi se za gradnju dugih, kontinualnih prethodno napregnutih AB mostova sa rasponima do 60m i ukupnih dužina do 3000m a karakteriše je građenje rasponske konstrukcije u segmentima na stalnom proizvodnom mestu, gde se posle prednaprezanja segmenta izvrši potiskivanje hidrauličnim presama cele konstrukcije u novi položaj, i tako oslobađa oplata za izradu novog segmenta.

Vijadukt je celom dužinom u pravcu i u konstantnom usponu od 5.97%. Poprečni nagib je konstantan i iznosi 2.5%. Ukupna širina mosta je 9.40m.

Objekat je prethodno napregnuta okvirna AB konstrukcija na 6 polja sa rasponima 26.50 + 4 x 33.00 + 26.50 = 185.00m. Glavni nosač je kontinualna greda, prethodno napregnuta. Poprečni presek je sandučast, konstantne visine od 2.50m i sa kosim rebrima. Stubovi su I poprečnog preseka, dimenzija 3.0 x 4.0m sa debljinom rebra od 30cm.

Most preko reke Lim - Strojtanica, Bijelo Polje

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Most preko reke Lim povezuje prigradsko naselje Strojtanicu sa industrijskom zonom i područjem terminala u Bijelom Polju. Predviđen je za pešački saobraćaj i kretanje interventnih i komunalnih vozila te stoga ima samo jednu saobraćajnu traku širine 3.00m. Pored saobraćajne trake predviđena je još pješačka staza sa ogradom širine 1.00m sa jedne strane i reviziona staza sa ogradom širine 0.75m sa druge strane što daje ukupnu širinu mostovske konstrukcije od 4.75m.

Most je u pravcu, sa podužnim nagibom 2,00 %. Na kraju prema naselju Strojtanica most se oblikom krila prilagođava horizontalnoj krivini saobraćajnice, čime se omogućava kretanje interventnih i komunalnih vozila. Poprečni nagib na mostu je 2,50%.

Most je armirano betonska i prednapregnuta konstrukcija sa „polumo-ntažnim“ načinom gradnje čime je omogućena gradnja glavnog nosača bez komplikovane skele u reci, a istovremeno postignuta monolitna veza celog rasponskog sklopa. Poprečni presek glavnog nosača čine 3 montažna prednapregnuta T nosača visine 1,60 m, spojenih armirano betonskom pločom debljine 20 cm i poprečnim nosačima nad osloncima, livenim na licu mesta, čime se postiže monolitnost konstrukcije. Rasponi glavnih nosača su 2x35m = 70m.

Glavni nosač se oslanja na dva obalna i jedan rečni stub. Obalni stubovi su pravouganog oblika, dimenzija 1,60 x 4,23 m u osnovi. Rečni stub je kružnog oblika prečnika 1.5m i fundiran je na šipovima.

Nadvožnjak na km 52+738 autoputa E-763 - Ub-Lajkovac

Odgovorni projektant: Goran Tadić dipl.inž.građ.

Oba nadvožnjaka premošćuju autoput E-763 pod uglom od 83 stepena. Funkcija im je da povežu poludirektnu i indirektnu rampu denivelisane raskrsnice Lajkovac sa platoom naplatne rampe.

Nadvožnjaci se nalaze delom u horizontalnoj krivini poluprečnika R=180m a delom u prelaznici parametra A=130m. Početni i krajnji podužni nagibi od 4% spojeni su konveksnom vertikalnom krivinom Rv=1500m. Poprečni nagib se kreće od 6% u horizontalnoj krivini do 3.7% u prelaznici.

Ukupna širina rasponskih konstrukcija nadvožnjaka je 15,64m i sastoji se od četiri saobraćajne trake širine 2.75m, dva ivična venca sa odbojnom ogradom širine 2.32m i razdelnog pojasa od 2.0m.Natputnjak je armirano betonska i prednapregnuta integralna konstrukcija građena uz pomoć skele, oplate i betona livenog na licu mesta. Takvim načinom gradnje omogućeno je lakše savladavanje komplikovane geometrije puta. Postignuta je monolitna veza celog natputnjaka, čime su izbegnute dilatacije i ležišta - skupi elementi izloženi propadanju.

Glavni nosač predstavlja kontinualnu prednapregnutu gredu debljine 90cm sa rasponima 16,0 + 2 x 20,0 + 16,0 = 72,0 m levo i 17,55 + 21,00 + 20,00 + 16,00 = 74,55 m desno.

Potpornu konstrukciju sačinjavaju dva krajnja i tri srednja stuba fundirana na po četiri šipa Ø120 cm, dužine od 13 do 17m. Monolitna veza šipova i srednjih stubova postignuta je naglavnom gredom.

Nadvožnjak na km 1+844 denivelisane raskrsnice Lajkovac

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Nadvožnjak premošćuje železničku prugu Beograd - Bar, magistralni put M4 Valjevo - Lajkovac, kao i lokalni asfaltni put. Ugao ukrštaja nadvožnjaka i železničke pruge te magistralnog puta je vrlo oštar i iznosi 30 stepeni.

Horizontalna osovina je većim delom u pravcu a na poslednjem polju prelazi u kružnu krivinu poluprečnika R= 2000m. Niveleta mosta je u vertikalnoj krivini poluprečnika Rv= 3500m. Poprečni pad je konstantan na čitavoj dužini mosta i iznosi 2.5%.

Glavni nosač je kontinualna greda sandučastog poprečnog preseka konstantne visine od 2.80m. Sastoji se od 8 polja, sa centralnim rasponima od 43.0m. Ukupna dužina mosta je 25.0 + 3 x 33.0 + 2 x 43.0 + 33.0 + 25.0 m = 268.0m. Stubovi su pravougaoni dimenzija 1.20 x 6.00m, dok je fundiranje duboko, na šipovima prečnika Ø150cm i Ø120cm dužine od 18.0m do 22.0m. Oslanjanje stubova je izvršeno preko naglavnica konstantne visine 1.50 m.

Ukupna širina rasponske konstrukcije je 12.00 m i sastoji se od dve saobraćajne trake od 3.5m dve ivične trake od po 0.5m i dve servisne staze sa odbojnom i pešačkom ogradom ukupne širine 2.0m.

Glavni nosač se izvodi u segmentima na jednom proizvodnom mestu a onda hidrauličkim presama potiskuje na odgovarajuću poziciju iznad stubova i time oslobađa oplata za novi segment. To je tzv. tehnologija postepenog potiskivanja.

Obalski autoput - Deonica 3: Misurata - Sirt, Libija

Odgovorni projektant: Radivoje Mileusnić dipl.inž.građ.

Predmet projekta je Obalski autoput od km 0+000 do km 247+092 od Misurate do Sirta od kojih je prvih 51.4km projektovano sa površinskim kružnim raskrsnicama a ostalih 189,7km sa denvelisanim raskrsnicama na ukrštajima. Autoput na predmetnoj deonici prolazi kraj dva naselja Giode na km 24+000 I Abu Kuraina na km 107+000.

Projektna brzina na deonici je 120km/h.

Autoput van naselja projektovan je sa tri saobraćajne trake širine 3.75m, jednom zaustavnom trakom širine 3.0m i dve ivične trake od 0.5m za svaki smer. Srednji pojas se kreće od 4 do 19m.

Autoput u naselju projektovan je sa dve saobraćajne trake širine 3.75m, jednom zaustavnom trakom širine 3.0m i dve ivične trake od 0.5m za svaki smer. Srednji pojas se kreće od 4 do 10m. Pored toga u naselju su još predviđene dve pešačke staze širine 2.0m i jedna dvosmerna servisna saobraćajnica sa svake strane autoputa širine 6.0m.

Ukrštaji sa autoputem su rešeni denivelisanim raskrsnicama tipa truba, dijamant i pola deteline u kombinaciji sa kružnim raskrsnicama. Površinske raskrsnice na prvoj deonici autoputa su kružne sa spoljnim prečnicima od 45m do 50m.

Autoput Sirt - Aždabija, Libija, 17 mostova

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Autoput dužine 393.5km spaja dva grada na obali, Sirt i Aždabiju. Projekat obuhvata rekonstrukciju, proširenje postojećeg dvotračnog puta kao i projektovanje dve nove saobraćajne trake kako bi se dobio autoputski profil. Novoprojektovana osovina je paralelna osovini postojećeg puta i udaljena od njegove ivice 5m. Autoput je izdeljen na četiri deonice prosečne dužine oko 100km.

Duplifikacija postojećeg puta zahteva izgradnju 17 novih mostova koji su paralelni postojećim. U zavisnosti od konfiguracije terena svi mostovi su smešteni na prve dve deonice.

Ukupna širina poprečnog profila autoputa na mostu se sastoji od dve saobraćajne trake širine 3.75m, zaustavne trake širine 2.5m, dve ivične trake od po 0.5m i dve revizione staze širine 2.0m.

Mostovi raspona većih od 15m su projektovani sa montažnim T nosačima spregnutim sa AB pločom i poprečnim nosačima dok su ostali projektovani kao AB ramovske konstrukcije.

Most 3 je raspona 8.30 + 2x8.75 + 8.30 = 42.85m a most 6 17.4 + 7x18.1 + 17.4 = 162.50m.

Ostali mostovi su jednorasponski i to: mostovi 2 i 10 dužine 36m, mostovi 9, 11 i 12 dužine 21m, mostovi 7, 8, 14 i 15 dužine 10.9m, most 4 dužine 9.85m, most 5 dužine 8.95m i na kraju mostovi 13, 16, i 17 dužine 6.6m.

Autoput Al Džufra - Sepha, Libija, 5 mostova

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojećeg dvotračnog puta i njegovo proširenje kako bi se dobio autoputski profil. Autoput prolazi kroz pretežno brežuljkast kraj. Osovina novoprojektovane saobraćajnice u potpunosti prati ivicu postojeće na udaljenosti od 5m. Računska brzina deonice je 120km/h.

Ukupna dužina autoputa je 330.55km i izdeljena je na tri deonice prosečne dužine oko 100km a svih pet mostova je smešteno na prvoj deonici. Svi novi mostovi su paralelni postojećim.

Poprečni presek novih mostova je ukupne dužine 15.0m i sastoji se od 2 vozne trake širine 3.75m, zaustavne trake širine 2,50m, dve ivične trake od po 0.50m i dve revizione staze ukupne širine 2.0m.

Svi mostovi su projektovani sa montažnim T nosačima spregnutim sa AB pločom i poprečnim nosačima.

Rasponi mostova su sledeći:

Most 1: 16.51 + 16.30 + 16.51 = 33.4m,

Most 2: 2x22.5 = 45.0m,

Most 3: 5x15.88 = 79.4m,

Most 4: 33.4m,

Most 5: 16.42m.

Ulica 2 - Al Hadaba Al Khadra-Gaser Ben Ghashir, Tripoli, Libija

Odgovorni projektant: Radivoje Mileusnić dipl.inž.građ.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojeće ulice koja se ogleda u njenom širenju na tri saobraćajne i jednu zaustavnu traku u svakom smeru. Postojeća ulica ima po jednu traku za svaki smer dok novoprojektovana ulica sadrži šest saobraćajnih traka, dve zaustavne trake, srednji pojas, dve pešačke staze i dve servisne saobraćajnice.

Postojeća ulica počinje na ukrštaju sa Istočnom obilaznicom a završava se na ukrštaju sa Obalskim putem. Ukupna dužina saobraćajnice je 12km.

Računska brzina je 100km/h. Poluprečnici horizontalnih krivina kreću se od R=600.00m do R=5000.00m. Podužni i poprečni nagibi prate nagibe postojećeg kolovoza jer se ovaj zadržava prilikom rekonstrukcije. Poprečni nagibi kreću se od 2-5% a podužni oko nule.

Ukupna širina putnog pojasa je 64.50m i čine ga šest saobraćajnih traka od 3.75m, dve zaustavne trake od 3.00m, dve pešačke staze širine 3.00m, četiri ivične trake od po 0.50m, dve servisne saobraćajnice širine 8.50m i dve bankine širine 0.50m. Smerovi su međusobno razdvojeni srednjim pojasom širine 5.00m.

Ulica 3 - Most Al Talajat - Sajam, Tripoli, Libija

Odgovorni projektant: Radivoje Mileusnić dipl.inž.građ.

Predmet projekta je rekonstrukcija postojeće ulice koja se ogleda u njenom širenju na dve saobraćajne trake u svakom smeru. Postojeća ulica ima po jednu traku za svaki smer. Ukupna širina putnog pojasa nove saobraćajnice je 35m i čine ga dve saobraćajne trake od 3.75m, dve ivične trake od po 0.5m, zeleni pojas od 2.0m, pešačka staza od 3.0m i bankine širine 1.5m po smeru. Smerovi su međusobno razdvojeni srednjim poja-som širine 5.00m.

Ulica počinje kod mosta Al Talajat (II kružni put) a završava se na Tripo-lskom sajmu. Ukupna dužina saobraćajnice je 5.4km.

Saobraćajnica je projektovana za računsku brzinu od 100km/h.

Poluprečnici horizontalnih krivina kreću se od R=450 do R=5500m. Nagibi nivelete se kreću od 0.1-2.8% dok je minimalni poluprečnik konkavnog zaobljenja Rv=6500m a konveksnog Rv=8500m. Poprečni nagibi kreću se od 2-7.

Projektom su predviđene tri kružne raskrsnice unutrašnjeg prečnika 20m.

Propusti, Autoput Sepha-Al Džufra-Sirt-Aždabija

Odgovorni projektant: Duško Bobera dipl.inž.građ.

Predmet projekta je produžavanje postojećih propusta na potrebnu dužinu. Propusti su pločasti i cevasti različitih dimenzija i tipova.

Razlog za produžavanje propusta je rekonstrukcija postojećeg dvotračnog puta i uvođenje dve nove saobraćajne trake i razdelnog pojasa kako bi se dobio autoputski profil. Širina saobraćajnih traka je 3.75m a razdelnog pojasa 5m. Pored toga predviđene su još i ivične trake širine 0.5m i bankine od 1.5m do 3.0m u zavisnosti od deonice.

Niveleta i horizontalna osovina u potpunosti prate postojeću saobraćajni-cu. Računska brzina je 120km/h.

Na odseku AL HISHAH - AL JUFRAH projektovano je 330 pločasta pro-pusta razvrstana u 9 tipova i 153 cevasta propusta razvrstana u 7 tipova.

Na odseku SIRT - AL JUFRAH projektovano je 56 pločasta propusta ra-zvrstana u 8 tipova i 183 cevasta propusta razvrstana u 5 tipova.

Na odseku SIRT - AJDABYA projektovano je 18 pločastih propusta ra-zvrstanih u 4 tipa i 33 cevasta propusta razvrstana u 9 tipova.

Na odseku AL JUFRAH - SABHA projektovano je 52 pločasta propusta ra-zvrstana u 14 tipova i 103 cevasta propusta razvrstana u 3 tipa.

DB Inženjering, Beograd, Srbija © Sva prava zagarantovana